اردوی دانش آموزان دبستان گلهای فردا به شهر بازی مینی سیتی .