افتخارات مقطع متوسطه گلهای شاداب (شعبه دوم)

پایه دهم  پایه یازدهم پایه دوازدهم

فاطمه یعقوبیان

رتبه : کسب مدال برنز

نام جشنواره : المپیاد کشوری

نام طرح: سلول های بنیادی

و پزشکی بازساختی

سال: ۱۴۰۰ 

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

صدف میرک زاده

۱۲ انسانی

تینا تراب زاده

۱۲ انسانی

سارا عساکره

۱۲ انسانی

فرناز یارعلی

۱۲ ریاضی

تینا عابدینی

۱۲ تجربی

زهرا مقدم نژاد

۱۲ تجربی

بهار فرجی

۱۲ تجربی

معصومه محمدپور

۱۱ انسانی

مبینا مریخی

۱۱ انسانی

 کیمیا هاشمی

۱۱ ریاضی

مهسا حسینی نژاد

۱۱ ریاضی

ساغر رفسنجانی

۱۱ ریاضی

حدیث احدی پور

۱۱ ریاضی

آریانا عارضی

۱۱ تجربی

رومینا فتاحی

۱۱ تجربی

الیکا شعبان زاده

۱۱ تجربی

ترانه خدابخشی

۱۱ تجربی

زهرا اقدامی

۱۰ ریاضی

یاسمین کوچکی

۱۰ ریاضی

یاسمین عطایی

۱۰ تجربی

درسا بشیری

۱۰ تجربی

مبینا حمدی اصل

۱۰ تجربی

حدیث سبحانی

۱۰ تجربی

آرزو توکل

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه پیام نور نجف آباد

رشته علوم تربیتی

مژده قنبرزاده

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه اشرفی اصفهان

رشته علوم تربیتی

حانیه عسگری

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه علامه تهران

رشته روزنامه نگاری

ثمین کاظمی

دانش آموز ۱۲ انسانی
دانشگاه آزاد نجف آباد

رشته حقوق

نهال نادریان

دانش آموز ۱۲ تجربی
دانشگاه آزاد کاشان

رشته علوم آزمایشگاهی

ستاره اصولی

دانش آموز ۱۲ تجربی
دانشگاه آزاد تهران

رشته مهندسی محیط زیست

آوا مهارت

دانش آموز ۱۲ تجربی
دانشگاه آزاد جهرم

رشته مامایی

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …