معرفی اعضای مجتمع آموزشی مقطع پیش دبستانی

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
سمت سمت سمت سمت
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
سمت سمت سمت سمت

معرفی اعضای انجمن و شوراها مقطع پیش دبستانی

رئیس انجمن نایب رئیس انجمن  منشی انجمن عضو انجمن
عضو انجمن عضو انجمن عضو  انجمن عضو  انجمن
رییس شورا  معاون شورا منشی شورا عضو شورا
عضو شورا عضو شورا عضو  شورا عضو  شورا

برنامه‌های شعبه اول گلهای فردا

  • افزایش کیفیت فرآیندها و برون داده های نظام آموزش و پرورش
  • ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزشی برای همه ی دانش آموزان و تحقق اهداف برنامه ی آموزشی برای همه
  • بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی ، در آموزش و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
  • دانش آموز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز ، نوعدوستی ، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.
  • پرورش انسان های موحد ، مومن و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا ، خود ، دیگران و طبیعت
  • تعامل موثر با خانواده ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود
  • با شناسایی معیارهای زندگی سالم ، سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی خود را بررسی و روش هایی را برای شکل دهی به هویت خود د انتخاب کند و به کار گیرد .
  • با کسب مهارت های نوشتاری ، شفاهی ، ادراکی و تولیدی زبان ، از این مهارت ها برای حل مسائل و رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد .

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس مقطع پیش دبستانی

این مقطع به زودی در مجموعه مدارس گلها دایر می گردد.

این مقطع به زودی در مجموعه مدارس گلها دایر می گردد.