افتخارات مقطع ابتدایی گلهای فردا (شعبه دوم)

پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم

زهرا غلامی

پایه چهارم

سارینا سادات رفیعی پور

پایه چهارم

تارا نریمانی

پایه چهارم

النا عابدی

پایه چهارم

دیانا سادات رفیعی پور

پایه چهارم

پریا حیدری

پایه چهارم

آیسان صفر نژاد

پایه چهارم

آیدا صادقیان

پایه پنجم

ستایش لولاسی

پایه پنجم

ملیکا سادات رادفر

پایه پنجم

بهار شکر الهی

پایه ششم

تبسم کبیری

پایه ششم

مهرناز معصومی

پایه ششم

آیلا حقیقی

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان

ادامه تحصیل در گلهای شاداب ۱

سال تحصیلی : ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …