معرفی اعضای هیأت مدیره

سید محمد رضا دربانی
سید محمد رضا دربانیمدیرعامل
مدیرعامل مجموعه مدارس گلها

دکتری فیزیک(اتمی-مولکولی)
هیات علمی
تجربه: ۲۴ سال

خانم حمیده عباسی
خانم حمیده عباسی مدیریت گلهای فردا
مدیر کودکستان و مقطع ابتدایی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی
شغل: فرهنگی
تجربه: ۲۰ سال

خانم معصومه آقابابایی بنی
خانم معصومه آقابابایی بنی مدیریت گلهای شاداب ۱
مدیر مقطع دوره اول متوسطه

کارشناسی ارشد مشاوره
شغل: فرهنگی
تجربه: ۳۲ سال

خانم خدیجه ناظمی
خانم خدیجه ناظمی مدیریت گلهای شاداب ۲
مدیر مقطع دوره دوم متوسطه

کارشناسی ادبیات فارسی
شغل: فرهنگی
تجربه:۳۶ سال