افتخارات مقطع متوسطه گلهای فردا (شعبه اول)

پایه اول پایه دوم پایه سوم

مهنا مهدوی

پایه اول 

نیایش خوشبخت 

پایه اول  

آنیسا اقا احمدی

پایه دوم  

فاطمه زهرا قربانی

پایه سوم  

ملینا صادقی 

پایه اول 

سارینا کوزه گری

پایه اول  

نازنین حیدر آزاد 

پایه دوم 

ثنا مطیفی فرد

پایه سوم  

کیانا اسکندری

پایه اول  

النا رامهرمزی

پایه اول  

آذرینا نامداری 

پایه دوم 

آنیسا حسنوند

پایه سوم 

نوبهار احمدی 

پایه اول 

نهال عطایی

پایه اول 

آیسا کریم بیرگانی 

پایه دوم 

وندا محرابی

پایه سوم  

مایسا بهادری

پایه اول  

رها عبود نژاد 

پایه اول 

نازمهر فلامرزی 

پایه دوم 

بهار ابن علی

پایه سوم 

نفس نیروکار

پایه اول  

یاسمن بخشی

پایه اول  

آزیتا افخمی

پایه دوم  

آندیا میروانی

پایه سوم 

فاطمه روح الامین 

پایه اول 

باران کاظمی

پایه اول 

مدیا محمدی 

پایه دوم 

 رها اولی شمی

پایه سوم 

لیانا حمزه

پایه اول  

آیشین توانایی

پایه اول 

ستایش صالحی

پایه دوم  

اسراعابدینی

پایه سوم 

بهتا نصر الهی 

پایه اول 

آیسان عرفانیان

پایه اول  

وانیا احمدی 

پایه دوم 

الین بخشی

پایه سوم  

آوینا علوی

پایه اول  

آتنا کابلی 

پایه اول 

آرنیکا اندیشمند

پایه دوم  

هستی عربی

پایه سوم 

صبا ستوده

پایه اول  

پرستو قنبریان 

پایه اول 

سحر ناظم

پایه دوم  

شیدا افکار 

پایه سوم 

زهرا حسینی 

پایه اول 

آوینا پرویزی

پایه اول 

بنیتا صادق پور

پایه دوم  

محدثه زارعان

پایه سوم  

مرسانا یکتای نریمانی

پایه اول  

دیانا عیدی

پایه اول  

السا کیانی

پایه دوم 

زینب نریمانی

پایه سوم  

ملیکا پور قاسمیان

پایه اول  

نازلی دهکردی

پایه اول 

نگار بختیاری

پایه دوم  

آرینا نوذری

پایه سوم  

الینا راد

پایه اول 

فاطیما بس خواسته

پایه اول  

سروا ابراهیمی

پایه دوم 

ثنا قرتپه

پایه اول  

نیایش خیامیان

پایه اول  

نهال تاریک

پایه دوم  

نازنین زهرا زمانی

پایه اول 

میترا وجدی

پایه اول  

مرسانا کریمی

پایه دوم 

ویانا افشار پور

پایه اول  

آوا کریمیان 

پایه اول 

النا نجفی

پایه دوم 

مهیا کریمی

پایه اول  

آیناز محقق

پایه اول  

آیدامعلایی

پایه دوم  

همتا شجاعی

پایه اول 

حلما احسان پور 

پایه اول 

مهستا صابری 

پایه دوم 

بهار حیدری

پایه اول  

تینا قنائی

پایه دوم  

زهرا هادیان

پایه دوم  

مهرسانا لطفی

پایه اول 

فریال کریمی

پایه دوم  

پریا ترک پور

پایه دوم  

فاطمه زهرا باقریان

پایه اول  

آیه بهرامی 

پایه دوم 

پریماه ترک پور

پایه دوم  

رها جامی

پایه اول  

کیانا کیوان پور

پایه دوم  

سارینا طاحونه

پایه سوم   

مبینا ریاحی

رتبه ی اول منطقه

مسابقات قرآنی

رشته احکام

سال تحصیلی: ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …

نام و نام خانوادگی

رتبه …

نام طرح: …

نام جشنواره: …

سال: …