راه‌های ارتباط با ما

کودکستان

شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی ۳ شرقی، پلاک ۲۵

ابتدایی گلهای فردا

(شعبه اول)

شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی ۶ شرقی، پلاک ۱۰۲

۴۵۳۶۳۰۲۸

۴۵۳۶۲۹۷۰

ابتدایی گلهای فردا

(شعبه دوم)

شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی ۷ شرقی، پلاک ۲۴

۴۵۲۱۴۳۰۰

ابتدایی گلهای فردا

(شعبه سوم)

شاهین شهر، خیابان مخابرات، فرعی ۲ غربی، پلاک ۲۴

۴۵۳۶۸۲۶۲

متوسطه اول گلهای شاداب

شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، جنب سالن ورزشی بعثت

۴۵۹۱۴۱۵۷

۴۵۳۶۸۹۳۰

متوسطه دوم گلهای شاداب

شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهرک شهید مطهری، فرعی ۸ شرقی

۴۵۳۶۸۹۵۷

۴۵۳۶۸۹۰۸

آموزشگاه زبان کتیبه شرق

 شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی ۶ شرقی، پلاک ۱۰۲

۴۵۳۶۳۰۲۸

۴۵۳۶۲۹۷۰

۴۵۳۶۲۹۷۰

فرم تماس با ما

نام و نام خانوادگی*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .