جشن الفبای دبستان گلهای فردا در سالن شهید نبوی منش برگزار شد .