آموزش بهداشت دهان و دندان توسط مراقب سلامت در دبستان گلهای فردا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ انجام گرفت .