افتخار آفرینی دانش آموز عزیز ماهرخ صفری پایه ی سوم  در مسابقات دانایی و و توانایی .(کسب رتبه ی اول در دو دوره ی متوالی درون مدرسه ای و کسب رتبه ی دوم منطقه ای) دبستان گلهای فردا برای این دانش آموز آرزوی موفقیت دارد .