جشن آب جشن شروع باسواد شدن است . این جشن با تزئینات و کاردستی های زیبا آغاز و  با آموزش چرخه ی آب ادامه می یابد و با اهدای جوایز به نوآموز ها پایان می یابد.