آغاز هفته پیوند اولیاء و مربیان خانه و مدرسه زمانی می توانند

رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند

که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص

خود را با بصیرت انجام دهند. در این راستا انجمن اولیاء و مربیان هیأتی

منتخب از پدران و مادران، دانش آموزان و مربیان مدرسه است که با

هدف همکاری در جهت پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود.