لیگ علمی پایا از مسابقات گروهی است که دانش آموزان دهم تجربی و ریاضی در آن شرکت کردند.