برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور خانم دکتر یمینی با محوریت ” بلوغ نوجوانان و والدین دانا “۱ در سالن نبوی منش دانشگاه مالک الشتر

۱۷ بهمن ۱۴۰۲