تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ ، نگارستان شاهین شهر

خانه اى که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.