دادن فرصت های کوچک ، سرمایه گذاری برای موفقیت های بزرگ است

حضور پر افتخار شهردار مدرسه
به نمایندگی از دانش آموزان دبیرستان
در همایش شهرداران منطقه
موفق و پیروز باشید

بهمن ماه ۱۴۰۲
دبیرستان گل‌های شاداب ۱🙏