درس هفدهم فارسی (کار و تلاش)
کلاس پنجم ابتدایی
پروین اعتصامی در شعر « کارو تلاش» داستان « ملاقات کردن حضرت سلیمان(ع) و مورچه» را در قالب مثنوی به صورت گفت و گو بیان کرده است .
حضرت سلیمان (ع) مورچه ای را میبیند که به طور جدی در حال تلاش و کوشش است .به تندی به مورچه می گوید که دست از اینهمه رنج و سختی بردارد و به قصر وی بیاید که همه چیز آماده است ؛ اما مورچه نمیپذیرد و در جوابش میگوید :« قناعت و تلاش ، بهتر از جشن و میهمانی است و نمیخواهد به کسی وابسته و محتاج باشد».
بکوش اندر بهار زندگانی
که شد پیرایه ی پیری ، جوانی

آموزگار امیری