اردو فرصتی عالی برای توسعه ی طیف وسیعی از مهارت های اجتماعی است.
بیشتر فعالیت ها در اردوها بصورت گروهی و تیمی می باشد، که در واقع این فعالیت های گروهی نه تنها باعث برقراری ارتباط صحیح و کاربردی بین دانش آموزان می شود، بلکه رابطه ی دانش آموزان و معلمان را نیز استحکام می بخشد.
دانش آموزان در اردو این فرصت را دارند تا پذیرش، مراقبت و درک را یاد بگیرند.
و چقدر عالی که این انتخاب کویر باشد ، پر از آموزش و پرورش برای روح انسانها …