آنچه در اردیبهشت در مدارس سطح کشور می گذرد ، تدریس دروس پایانی و سخت کتاب و آزمونهای مستمر فشرده است .
اما گلهای شاداب در کنار این موارد برای دانش آموزان برنامه های ویژه ای نیز دارد که نیاز این برنامه ها طی سالها تجربه احساس شده است.
برنامه ریزی
جمع بندی
تماس مشاورین تحصیلی و بالینی با خانواده ها
خلاقیت در نحوه ی آموزش
گلهای شاداب۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱