کارنامه های امتحانی را مثل یک آیینه تلقی کنید و خودتان را در آن به دقت ببینید. هر کارنامه ای گویای نکات مهمی است که با درک صحیح آن می توانیم به کارنامه های بهتری در آینده دست یابیم.

کارنامه ها می توانند بیانگر سطح تلاش شما یا گویای سطح توانایی های شما یا بیانگر سطح عملکرد شما باشند.

مدارس مجتمع آموزشی گلهای شاداب و گلهای فردا پس از پایان امتحانات نوبت اول ، نسبت به تحویل و تحلیل کارنامه های دانش آموزان توسط مدیر و معاونین ، دبیران و مشاوران مدارس اقدام کردند.