استفاده از روش تدریس به شیوه سخنرانی نمی تواند دربرخی ازدروس فرآیند یادگیری را تعمیق و بهبود ببخشد و معلم می تواند با استفاده از وسایل کمک آموزشی مربوطه مانند: پوسترها ، مولاژ ها ، انیمیشن و آزمایش عمق یادگیری دانش آموزان را افزایش و انگیزه را در آنها چندین برابر کند.
دبیرستان گلهای شاداب با آگاهی از این مهم ، همواره بر آموزش عملی تاکید دارد و تجهیز کارگاه های آموزش یکی از الویت های این دبیرستان است.