به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و توسعه مستمر شایستگی‌های حرفه‌ای و بر اساس سند تحول بنیادین، جلسات هم اندیشی موسسین مجتمع با مدیران ، معاونین ، اولیا و دانش آموزان در مقاطع تحصیلی متوسطه دوره اول و دوم  و ابتدایی این مجتمع آموزشی ، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت توانمندی و مشارکت حداکثری در فرآیند تعلیم و تربیت به صورت دوره ای برگزار می‌شود.