هدیه ای هرچند کوچک و ناقابل در مقابل زحمات دانش آموزان کوشای مجتمع ، اما ایجاد انگیزه ای که به وجود می آید و خاطره ای که به جا می ماند برای ما ارزشمند است .