افتخار آفرینی دانش آموز فاطمه یعقوبیان در دبیرستان گلهای شاداب ۲

با کسب مدال برنز در المپیاد کشوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساحتی