بازگشایی مدرسه متوسطه دوم از پانزدهم آبان و مدارس ابتدایی و متوسطه اول از اول آذر ماه با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفت .