یکی از راه های ارزشیابی ، برگزاری آزمونهای طبقه بندی شده می باشد که میزان یادگیری و عملکرد دانش آموز را برای دبیر مشخص می کند. بنا به این مهم مجتمع گلها در طول سال تحصیلی ۳ آزمون جامع برگزار می کند.

رتبه های برتر هر شعبه در تالار افتخارات قابل مشاهده می باشد.