آزمون های طبقه بندی شده مجتمع در تمام مقاطع تحصیلی و در سه مرحله انجام می شود .

دوره ی اول آزمون به صورت مجازی و در بستر LMSبرگزار می شود .

آزمون های بعدی در صورت بازگشایی مدارس به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

این آزمون دارای جوایز نفیسی است که به نفرات برگزیده هر پایه اهدا خواهد شد .